شرکت های خصوصی

مرکز مشاوره آران خدمات زیر را جهت تقویت عملکرد شرکتهای خصوصی ارائه می دهد:

 • مشاوره مدیریت

 • خدمات حسابداری-مالیاتی

 • تحقیقات بازار

 • تحلیل رقبا

 • تحلیل مشتریان

 • تدوین برنامه بازاریابی و فروش(MP)

 • و طراحی ساختار بازاریابی و فروش

 • برنامه‌ریزی راهبردی و آینده پژوهی

 • مدیریت منابع انسانی

 • مطالعات امکان ­سنجی (FS) و مطالعات فرصت (OS)

 • طرح کسب و کار (BP)