افراد متقاضی وام

بسیاری از افراد و شرکتها برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار به تسهیلات بانکی نیاز دارند. کارشناسان مرکز مشاوره آران خدمات ذیل را در اختیار این طیف از فعالین کسب و کار قرار میدهند:

  • ارائه مشاوره در راستای مسیر و فرآیند اخذ تسهیلات از بانکهای مختلف
  • اعلان مقدمات و مدارک مورد نیاز
  • تدوین طرح توجیهی و تکمیل تمامی فرمهای مربوطه جهت اخذ تسهیلات
  • حضور در مراجع مختلف جهت دفاع از طرح